successful team of professionals high fiving 2021 08 26 19 58 09 utc

מדיניות פרטיות

איסוף וקבלת מידע על ידי האתר המפעיל
1 .השירותים הניתנים באתרי המפעיל או באמצעותם טעונים הזנה של פרטים מזהים הכרחיים. מדובר בפרטים שהנך מזין באופן מודע ובהסכמה, כדוגמת שם, דרכי התקשרות מתאימות כגון מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, וכיו”ב. בנוסף, ייתכן וייאסף מידע הנוגע לכתובת ה IP-של המחשב שבו השתמשת לצורך הזנת הנתונים.
2 .למען הסר ספק יובהר כי המידע הנאגר הוא מידע כללי בלבד וכי לא נאסף מידע בעל אופי אישי, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות תשמ”א-1981 .לפיכך, הוראות חוק זה אינן חלות על המידע הנאסף באתרי המפעיל.

השימוש שייעשה בנתונים ובמידע שנאסף יהיה כמפורט להלן:
1 .ליצירת קשר אתך בהתאם למטרת ההרשמה שלך באתר או בדף הנחיתה.
2 .המפעיל יהיה רשאי לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני או במסרונים ,מידע בדבר שירותים וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל להודיע למפעיל על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית. עם זאת, המפעיל לא ימסור את
פרטיך האישיים למפרסמים.
3 .לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתרי המפעיל.

מסירת מידע לצד שלישי
המפעיל לא יעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
1 .אם המפעיל מחויב על פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל המפעיל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
2 .כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך.
3 .במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרי המפעיל, או במצב בו תפעל באתרי המפעיל או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.
4 .בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין המפעיל.
5 .בכל מקרה שהמפעיל יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.
6 .אתרי המפעיל צפויים לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים של רשתות חברתיות באתרי המפעיל, או גם באתרים אחרים )כגון אתר הרשת החברתית .(Facebook ייתכן והשימוש ביישומים על ידיך יגרום לאיסוף מידע אודותיך על ידי רשתות חברתיות אלו. מובהר בזה, כי בעצם השימוש
באפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי המפעיל בעניין זה. המידע הנאסף על ידי הרשתות החברתיות מטופל על ידיהן וברשותן, ואינו נתון לאחריות המפעיל על פי מדיניות פרטיות זו.

עוגיות(cookies)
1 .באתרי המפעיל נעשה שימוש ב”עוגיות (cookies” (לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתרים, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ואימות פרטים, לצרכי שיווק מתמשך וכן לצרכי

אבטחת מידע
2 .עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב האתר הרלוונטי. חלק מהעוגיות session( (cookiesתפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל
האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. העוגיות מייתרות גם את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים באתרי המפעיל המחייבים רישום.
3 .עומדת בפניך האפשרות להימנע מיצירת עוגיות במחשב שלך ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המחשב.

אבטחת מידע
המפעיל דואג כי אתריו יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי המפעיל ואתריו, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
המפעיל רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתרי המפעיל.

לעיון בעמוד הדיסקליימר המתעדכן שלנו וכן מדיניות הביטולים שלנו – יש ללחוץ כאן